Regulamin, polityka prywatności, cookies

REGULAMIN, POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES, WARUNKI DOSTAWY
REGULAMIN 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • a)  Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym
  działającym pod adresem www.singwithaga.com. Właścicielem sklepu jest Firma Studio Rozrywki Jakub Świderski (ul. Jana Kazimierza 21/28, 01-248 Warszawa) NIP: 7272646553; Regon: 146521875; adres poczty elektronicznej: info@singwithaga.com; numer telefonu kontaktowego +48 607 312 639
 • b)  Informacje znajdujące się na stronach sklepu nie stanowią ofertyw rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 • c)  Ceny produktów widoczne na stronach sklepu są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
 • d)  Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 2 do 14 dni.
 • e)  Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.
 • f)  Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • g)  Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 • h)  Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem: info@singwithaga.com

pastedGraphic.png pastedGraphic.png 

§2 WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 • a)  Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się
  za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę
  i 7 dni w tygodniu, przy użyciu funkcji Koszyk.
 • b)  Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyk, Klient
  określa: 
  1. Metodę dostawy. 
  2. Metodę płatności. 
  3. Adres dostarczenia.
 • c)  Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie
  za zamówienie wraz z kosztami dostarczenia i płatności.
 • d)  Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż, zapoznał się
  z Regulaminem oraz Polityką Prywatności sklepu, akceptuje ich treść i postanowienia.
 • e)  Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia złożenie zamówienia.
 • f)  Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą portalu Przelewy24. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 • g)  Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Brak możliwości odbioru osobistego. Czas dostawy wynosi od 2 do 14 dni.
 • h)  Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.
 • i)  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia
  w przypadku: 
  1. Błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia
   oraz braku potwierdzenia zamówienia
  2. Nie wykonania przelewu w należytej wysokości w czasie 2 dni
   roboczych.
  3. Braku odbioru wysłanej przesyłki.
 • j)  Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia drogą mailową, pisząc na adres: info@singwithaga.com jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.
 • k)  Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • l)  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
  Umowy sprzedaży bez wad.

pastedGraphic.png 

§3 PŁATNOŚCI
A. Rozliczenie transakcji sklepu internetowego dokonywane jest za pomocą 

przelewu tradycyjnego lub za pomocą płatności online z wykorzystaniem bramki płatności serwisu ” Przelewy24′′ 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE 

 • Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych.
  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
 • Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może
  w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
  z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie). Prosimy o odesłanie produktu wraz
  z wypełnionym opisem niezgodności dostarczonego produktu
  i paragonem. Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta w ciągu 14 dni (zgodnie z Art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.) nie przysługuje klientowi, który złożył w Sklepie Zamówienie Specjalne, tzn. kiedy przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji klienta, lub Produkt
  o niestandardowym rozmiarze lub długości.
 • Reklamacje oraz chęć zwrotu mogą być złożone w formie elektronicznej i przesłane na adres info@singwithaga.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi jedynie w stosunku do Produktu, który zostaje zwrócony w niezmienionym stanie, który był używany jedynie w zakresie niezbędnym do zapoznania się
  z jego charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem. Prosimy o wysyłanie produktów wraz z nieuszkodzonym opakowaniem.
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
  z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności
  konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.
 • Klient powinien odesłać Sprzedawcy produkt na adres Studio Rozrywki Jakub Świderski, ul. Jana Kazimierza 21/28, 01-248
  Warszawa.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach
  poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.

pastedGraphic.png 

 • W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi
  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 • Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

§6 INNE
A. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Załącznik nr 1. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(należy wypełnić tylko w wypadku zamiaru odstąpienia od umowy) Adresat:
Studio Rozrywki Jakub Świderski
Jana Kazimierza 21/28, 

01-248 Warszawa,
info@singwithaga.com


Niniejszym informuję że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
………………………………………………………… 

Zamówionych/dostarczonych dnia………………/……………………
Imię i nazwisko konsumenta 

……………………………………………………………………….
Adreskonsumenta 

………………………………………………………………………………… 

Numer bankowy na jaki ma zostać wykonany zwrot ………………………………………………………………………………… Data…………………………………………………………………………… Podpis konsumenta (jeżeli niniejszy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
………………………………………………….. 

pastedGraphic.png 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez firmę Studio Rozrywki i sklep internetowy singwithaga.com. 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma
   charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych
   za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Studio Rozrywki Jakub Świderski (ul. Jana Kazimierza 21/28, 01-248 Warszawa) NIP: 7272646553; Regon: 146521875 zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
  3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych
   z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
   oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 • CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych 

przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór 

osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,
ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora: 
  • a)  zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto);
  • b)  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora ( newsletter)
  • c)  realizacja usługi nauki śpiewu, mowy.
 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu
  Internetowego: 
  • a)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym
   ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  • b)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

C. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe 

w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane 

po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: 
  • a)  identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • b)  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • c)  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • d)  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy
   (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • e)  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies –
  w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej
  w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania
  w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 
  • a)  w przeglądarce Chrome
  • b)  w przeglądarce Firefox
  • c)  w przęglądarce Internet Explorer
  • d)  w przeglądarce Opera
  • e)  w przeglądarce Safari
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 • PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 
  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest
   dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
   W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
 • PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 
  1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych

pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png pastedGraphic_3.png pastedGraphic_4.png pastedGraphic_5.png 

Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 1. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 2. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

F. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY, HOTJAR WEB ANALYTICS ORAZ fACEBOOK 

 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania
  ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer
  i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego).
 3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd
  i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych.

W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony. 

 1. Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem e Sklepu Internetowego.
 2. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.
 3. Na zlecenie Administratora, Facebook może wykorzystywać pliki cookie ( między innymi narzędzie Piksel Facebook), sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie
  i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Możliwe jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje też możliwość dokonania wyboru w sprawie zbieranych danych na stronach http:// www.aboutads.info/choices orazhttp://www.youronlinechoices.eu/
 4. Standardowo większość przeglądarek internetowych
  oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
 6. HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.
 7. 10.Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd
  i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie
  z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej
  pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https:// www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.
 8. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ partners/.
 9. 12.Na zlecenie Administratora, Facebook może wykorzystywać pliki cookie ( między innymi Piksel Fcebook), sygnały nawigacyjne
  i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron
  internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 
  • a)  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • b)  Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

c) Certyfikat SSL. 

POLITYKA COOKIES 

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA COOKIES Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Studio Rozrywki Jakub Świderski (ul. Jana Kazimierza 21/28, 01-248 Warszawa) NIP: 7272646553; Regon: 146521875 

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe
  w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane
  po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http:// pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: 
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego
   do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych
  na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
  za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi

na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków 

składania Zamówienia). 

 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są
  istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
  W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przęglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
 • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych
  w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 • Rodzaje wykorzystywanych Cookies 
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla
   Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu 

Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 

pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png pastedGraphic_3.png pastedGraphic_4.png pastedGraphic_5.png 

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 

Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu 

Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

H. Cele w jakich wykorzystywane są CookiesAdministrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

 1. Konfiguracji serwisu 
  • a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu
   do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
   ze stron internetowych Serwisu;
  • b)  rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego
   lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej,
   dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • c)  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
   wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
   Użytkownik;
  • d)  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu
   rekomendacji treści;
  • e)  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie 
  • a)  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • b)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • c)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu
  do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b)  poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, 

umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają 

zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

6. Świadczenia usług reklamowych
a) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu 

reklam usług i produktów firm trzecich;
7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 

I. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 
  1. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
  2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 
  1. IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
  2. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
 1. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
 2. Facebook Piksel [administrator cookies: Facebook Inc
  z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 1. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: 
  1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
  3. Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
  4. Facebook Piksel [administrator cookies: Facebook Inc
   z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 1. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie: 
  1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc
   z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą
   w USA]
  3. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited
   z siedzibą w Irlandii]
  4. Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. &
   Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc.
   z siedzibą w USA]
 1. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji
  serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: 
  1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą
   w USA]
  2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc
   z siedzibą w USA]
  3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc
   z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  4. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o.
   z siedzibą we Wrocławiu]
  5. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland
   Limited z siedzibą w Irlandii]
  6. chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą
   w gdańsku]
  7. Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą
   w USA]
 1. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są
  pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 2. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

1. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA] 

8. 8. Na zlecenie Administratora, Facebook może wykorzystywać pliki cookie ( między innymi narzędzie Piksel Facebook), sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie 

i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Możliwe jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje też możliwość dokonania wyboru w sprawie zbieranych danych na stronach http:// www.aboutads.info/choices orazhttp://www.youronlinechoices.eu/ 

J. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
  do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies
  na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć
  na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W ramach witryny Sklepu mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny Sklepu i mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem kontakt@stagevoice.pl lub Administratorowi na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany
w Regulaminie. 

Zasady polityki prywatności określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie, w granicach obowiązujących przepisów prawa. 

KOSZT I SPOSOBY DOSTAWY 

Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD.
Koszt przesyłki obliczany jest automatycznie przed złożeniem zamówienia. Zależny jest od wagi wszystkich zamówionych przedmiotów i kraju docelowego. Wyliczony koszt dostawy jest kwotą brutto (zawiera podatek VAT).